El Euro & Mrfijodor – 2016 – Torino. Photo by Livio Ninni